Jordforurening ved nybyggeri


En væsentlig del af aktiviteterne ved nybyggeri er jordarbejderne, for jorden skal væk fra byggefeltet for at give plads til opførelse af byggeriet, og der skal indhentes en række myndighedstilladelser, blandt andet anvisning af jord og i nogle tilfælde paragraf 8– og paragraf 19-tilladelser.

Der gælder imidlertid en mængde krav fra myndighederne, som skal opfyldes for at sikre rettidig bortskaffelse af jorden.

103 Rådgivende Ingeniørselskab assisterer byggeprojekter med afdækning af myndighedernes krav med hensyn til jordforurening og jordbortskaffelse på den aktuelle byggegrund.

Vi beskriver de tidligere aktiviteter på grunden, sender et oplæg til jordprøvetagning til kommunen og indhenter de nødvendige myndighedstilladelser. Derefter tager vi kontakt til et borefirma, udtager jordprøverne, og får dem analyseret for de relevante forureningsstoffer på et akkrediteret laboratorium.

På grundlag af forureningsindholdet i jorden udarbejder vi en plan for håndtering af jorden, så anvisning af jord, bortgravning, bortkørsel og jordbortskaffelse kan foretages så enkelt som muligt.

Når jorden efter anvisning af kommunen er kørt bort, sørger vi for den nødvendige rapportering af jordmængder og anvendte modtagesteder til kommunen.

103 Rådgivende Ingeniørselskab varetager således hele forløbet omkring jordforurening og jordbortskaffelse, fra den første kontakt til myndighederne, indhentning af myndighedstilladelser, anvisning af jord og til den afsluttende rapportering til kommunen. Vi udarbejder naturligvis budget for alle aktiviteterne, så du kan medtage det i den samlede økonomi.

Vi udtager naturligvis også jordprøver fra opgravede bunker, og sørger for alle myndighedstilladelser.

103 Rådgivende Ingeniørselskab kan også hjælpe med ansøgninger om paragraf 19-tilladelse til genanvendelse af jorden, for eksempel genindbygning ved byggeriet, støjvold eller lignende. Og vi udfører naturligvis også ansøgninger om paragraf 8-tilladelse til at opførelse af byggeri.

103 Rådgivende Ingeniørselskab har mange års erfaring indenfor jordforurening, og vi sikrer os at vi hjælper dig på bedste vis.

Udledning af vand fra tørholdelse


Når vand fra byggegruben skal udledes til kloak eller recipient skal kommunen give en tilladelse.

103 Rådgivende Ingeniørselskab udfører hele sagsbehandlingen, ligesom ved sager om jordforurening, vi indsender ansøgning om tilladelse, og følger op på de vilkår kommunen stiller.

Vi udtager prøver af vandet og sørger for analyse på et akkrediteret laboratorium.

Er min grund forurenet?


103 Rådgivende Ingeniørselskab udfører alle opgaver vedrørende jordforurening. Det kunne være undersøgelser ved en nedgravet olietank eller overfladeforurening fra tidligere industri.

103 Rådgivende Ingeniørselskab indsamler oplysninger fra kommune og region, og udarbejder et oplæg til undersøgelser. Herefter sørger vi for udtagning af jordprøver, vandprøver og poreluftprøver og analyse af dem på et akkrediteret laboratorium.

På baggrund af undersøgelsen vurderer vi forureningens størrelse, og udfører en risikovurdering i forhold til selve grunden, indeluft i bygninger og grundvand.

Se hvad vi ellers kan hjælpe dig med inden for byggeri her

Jord- og grundvandsforurening, jordhåndtering