Støj og dårlig akustik forekommer mange steder og kan ofte give generende hovedpine, koncentrationsproblemer, søvnbesvær og stress. Længerevarende ophold i meget støjende omgivelser kan også skade hørelsen. Det er derfor vigtigt at fokusere på akustik og støj i både nybyggeri og eksisterende bygninger, så mennesker ikke belastes af unødig og generende larm. Læs mere om støj her.

103 Rådgivende Ingeniørselskab er Akkrediteret af DANAK til akustiskprøvning


103 Rådgivende Ingeniørselskab udfører akustiske lydmålinger, beregninger og analyser af støjen fra mange forskellige områder, så som virksomheder, byggepladser, maskiner og kørende materiel. Vi har erfaring med at levere støjmålinger og tilhørende dokumentation lige fra en enkelt maskine til støjkortlægning af større industrivirksomheder som kræver miljøgodkendelse.

Vi råder over moderne og avanceret måle- og beregningsudstyr, som vores team af erfarne medarbejdere rutinemæssigt anvender i forbindelse med forskellige opgaver inden for rumakustik, ekstern støj og vibrationer. Udstyret er underlagt strenge krav mht. faste intervaller for kalibrering, ved et godkendt kalibreringslaboratorium.

103 Rådgivende Ingeniørselskab tilbyder ligeledes rådgivning vedrørende akustik og støj i forbindelse med nye projekter, ombygninger, støjspecifikationer, tilbudsvurdering, klagesager m.v.

Kontakt os på mail eller telefon hvis I har behov for ekspert-rådgivning.

Hos 103 er vi akkrediteret af DANAK til at udføre:

”Miljømålinger – ekstern støj”

  • Ekstern støj fra virksomheder.
  • Infralyd og lavfrekvent støj.
  • Støj fra skydebaner.
  • Støj fra motorsportsbaner.
  • Støj fra vindmøller.

”Miljømåling – trafikstøj”.

  • Støj fra jernbaner.
  • Støj fra vejtrafik.

Støjmålinger

Hos 103 Rådgivende Ingeniørselskab udfører vi målinger, beregninger og analyser af støjen fra virksomheder og maskiner, såvel indendørs som udendørs til lands og offshore. Vi har erfaring med at levere støjmålinger og tilhørende dokumentation lige fra en enkelt maskine til støjkortlægning af større industrivirksomheder.

Vores støjmålinger bliver udført med certificeret udstyr, der regelmæssigt bliver vedligeholdt og kalibreret ved et eksternt godkendt laboratorium.

Læs mere her

Lydisolering og støjdæmpning

Vi hjælper med løsninger til at forbedre akustiske forhold inden for bl.a. eksisterende bygninger generet af støj, eller under opførslen af nye bygninger til bl.a. industri og maskiner, hvor vi f.eks. har hjulpet mange virksomheder inden for energibranchen.

Vi er rådgivende og uafhængige af producenterne af absorbenter og lydisolerende materialer og vi kan derfor uvildigt udbyde materialeindkøb der sikrer den bedste og billigste lydtekniske løsning.

Læs mere her

Støjredegørelse og støjberegning

Hos 103 tilbyder vi redegørelser og beregninger af støjen fra både nybyggeri, renovering og eksisterende støjkilder som bl.a. industrianlæg.

Vi gør bl.a. brug af den avancerede støjberegningssoftware SoundPLAN til at opbygge en støjmodel, der viser effekten af støj på støjkildens omgivelser som f.eks. kunne være eksisterende bygninger.

Læs mere her

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Hos 103 udfører vi målinger og beregninger af lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø fra virksomheder, kraftværker, vindmøller, skibe og andre kilder.

Vi hjælper med at holde måle- og beregningsresultaterne op imod gældende retningslinjer og grænseværdier og hjælper også med at udarbejde evt. dæmpningsforslag.

Læs mere her

Vindmøllestøj

Vi udfører målinger og beregninger af kildestøj, lavfrekvent støj og infralyd fra både store og små vindmøller.

Vi hjælper med støjredegørelse ifm. Vindmølleprojekter, målinger af støj fra eksisterende vindmøller, samt vurderer om de gældende retningslinjer og grænseværdier, fra miljøstyrelsen, bliver overholdt og hvad der evt. kan gøres, hvis dette ikke er tilfældet.

Læs mere her

Trafikstøj

Trafikstøj kan være årsag til mange helbredsmæssige gener og det er derfor vigtigt at få kortlagt støjen ifm. Ændringer i nærheden af beboelse.

Hos 103 analyserer og beregner vi trafikstøjen fra veje og jernbaner, og holder resultaterne op mod de danske regler og vejledninger.

Til at beregne støjen bruger vi den avancerede støjberegningssoftware SoundPLAN til at opbygge en støjmodel der bl.a. viser støjudbredelsen fra jernbaner og veje.

Læs mere her

Bygnings- og rumakustik

Vi yder rådgivning vedr. bygnings- og rumakustik baseret på vores egne målinger suppleret med beregninger og simuleringer.

Vi rådgiver ud fra det gældende Bygningsreglement(BR) og giver forslag til opbygningen af lydmæssigt korrekte konstruktioner der opfylder kravene for luftlydisolering og trinlydniveau. Efter færdigt byggeri dokumenterer vi lydforholdene for at sikre, at disse er i overensstemmelse med de gældende vejledninger.

Disse målinger kan også anvendes ifm. Ombygning eller danne grundlag for forslag til forbedring af akustik i eksisterende bygninger.

Læs mere her
Støjmålinger, Lydmålinger