Vi løser alle former for opgaver inden for akustik og støj


Vi måler med certificeret udstyr

Hos 103 Rådgivende Ingeniørselskab udfører vi målinger og beregninger af støj fra såvel indendørs som udendørs støjkilder. Vi har stor erfaring med at udføre støjmålinger og levere dokumentation på alt, lige fra en enkelt maskine til en komplet støjkortlægning af større industrivirksomheder eller byggepladser.

Yderligere er vi også eksperter i bygningsakustiske målinger og rådgiver om projektering af rumakustik, lydisolation og støjdæmpning m.m.

For at sikre kunden at målingerne er udført korrekt, bliver støjmålingerne udført med certificeret udstyr. Udstyret bliver regelmæssigt vedligeholdt og kalibreret ved et eksternt godkendt kalibreringslaboratorium . Udover dette, udføres støj- og bygningsakustiske målinger typisk efter gældende standarder og retningslinjer for støj og lydmålinger.

103 Rådgivende Ingeniørselskab ligger vægt på, at støjmålingerne ikke kun objektivt er tilfredsstillende, men også subjektivt. En stor del af lydmålinger indebærer et trænet øre. Det bedste redskab en akustiker har til rådighed er ørene til vurdering og bestemmelse af blandt andet lydgener fx fra lækager i vægge, døre eller gulve.
Det er vigtigt for en akustiker, subjektivt at kunne vurdere lydforholdene, dette bruges også til rådgivning om forbedring af de akustiske forhold og konkrete løsningsforslag til støjdæmpning.

103 analyserer de udførte støjmålingerne og dokumenterer resultaterne efter gældende retningslinjer og grænseværdier. Blandt andet kan Miljøstyrelsens Retningslinjer findes på referencelaboratoriets hjemmeside.

103 Rådgivende Ingeniørselskab er Akkrediteret af DANAK til akustiskprøvning

103 Rådgivende Ingeniørselskab har også kompetencer indenfor brug af beregnings- og analyseprogrammer, blandt andet SoundPLAN, som blandt andet bruges til fastlæggelse af industristøj og støjkortlægning. Der lægges vægt på forståelsen af dokumentationen for støjmålinger og beregninger, så der for kunden opnås et forståeligt overblik over resultater.

103 udfører blandt andet også støjmålinger på byggepladser, af vindmøller , industrimaskiner, virksomheder osv.

Vi råder over et team af erfarne medarbejdere, der rutinemæssigt løser opgaver inden for akustik, ekstern støj og støjdæmpning. Hos 103 er vi også akkrediteret af DANAK til at udføre ”Miljømålinger – ekstern støj” i bygninger og i det eksterne miljø og “Miljømåling – Trafikstøj”.

Vi lægger stor vægt på at være en lydhør rådgiver og være fleksibel over for kundens behov. Vi omsætter idéer, tanker og strategier til konkrete handlinger og færdige løsninger, så vi effektivt og omkostningsbevidst kan skabe den bedste løsning.

Lydmålinger af bygnings- og rumakustik


Et godt akustisk indeklima og gode lydforhold kan give en rolig tilstedeværelse i boliger, kontorer, erhvervslokaler mm.

Det er fordelagtigt at projektere nybyggeri eller renovere med henblik på et tilfredsstillende akustisk indeklima, bestemt ved de gældende retningslinjer og krav.

Bygherre, rådgivere, entreprenører eller bygningens brugere kan have stor interesse i at eftervise, med en eller flere, støjmålinger, om det gældende bygningsreglements lydbestemmelser er overholdt.

Støjmålinger, Lydmålinger

103 råder over kompetente specialister, som rutinemæssigt udfører bygningsakustiske målinger og analyserer/beregninger til afrapportering af det akustiske indeklima. 103 leverer også rådgivning til forbedring eller projektering af det akustiske indeklima og kan rådgive fra start til slut i hele bygge- og renoveringsprocessen.

103 udfører blandt andet støjmålinger for:

 • Efterklangstid
 • Trinlydniveau
 • Luftlydisolation
 • Facadeisolation
 • Støj fra tekniske installationer

Bygningsakustiske lydmålinger er udført i henhold til de gældende standarder og anvisninger.

Læs mere her

Rådgivning til lydisolering og støjdæmpning


Vi yder professionel rådgivning i.f.b. lydisolering, støjdæmpning og støjmålinger igennem byggeriets faser. Akustisk rådgivning kan være en stor hjælp til bygherre, arkitekter, entreprenører m.v., for at undgå ekstraordinære omkostninger til forbedring af akustisk indeklima og lydforhold imellem bolig- og etageadskillelser.

Støj mellem boliger kan være til stor gene for beboerne i bl.a. etagebygninger og rækkehuse. For at opnå et tilfredsstillende akustisk indeklima, er det vigtigt at planlægge, projektere og udføre boligadskillelser korrekt så de overholder gældende krav j.f. bygningsreglement m.v.

Siden skærpelserne af bygningsreglement angående lydkrav, er der formodentlig en del af Danmarks etage- og rækkehuse, som ikke overholder kravene i henhold til gældende standarder. Dette indebærer dårlig lydisolering og lydforhold imellem boligadskillelser.

103 rådgivende ingeniørselskab yder rådgivning om lydisolering og støjdæmpning. Lige fra de indledende støjmålinger til endeligt løsningsforslag.

Lydmålinger og beregninger for design af lydisoleringen udføres af kompetente specialister/akustikere, med professionelt udstyr, for at sikre de bedst mulige resultater til brug for projektering/forbedring af lydisolering.

Læs mere her
Støjmålinger, Lydmålinger

Vi udfører støjredegørelser og støjberegninger


103 har stor erfaring indenfor beregning af blandt andet:

 • Virksomhedsstøj
 • Trafikstøj
 • Skydebanestøj
 • Støj fra motorsportsbaner

Vi er  akkrediteret af DANAK til at udføre diverse støjberegninger og leverer støjredegørelser for overholdelse af gældende eller projekterede støjvilkår.

103 gør sig brug af de gældende vejledninger og retningslinjer for støjredegørelse og støjberegninger. Udover dette, benytter 103 sig af beregningsprogrammet SoundPLAN til blandt andet beregning af støjniveauet på bygningsfacader og de primære opholdsarealer. Disse beregninger kan udarbejdes både før og efter vedtagelse af nye lokalplaner/kommuneplanrammer og udførelsen af byggeri, virksomheder, tekniske anlæg mm.

Støjberegninger på boliger og bygninger bliver typisk udført i forbindelse med byggeansøgninger og byggesagsbehandlinger. Disse støjberegninger er oftest udført i forbindelse med projektudvikling af nybyggeri eller renovering af eksisterende bygninger/boliger.

Læs mere her

Vi udfører beregninger af trafikstøj


Trafikstøj er et stigende problem og kan give gener såsom hovedpine, søvnbesvær, stress og øget blodtryk. Det er derfor vigtigt at få beregnet og kortlagt trafikstøj til hjælp med udførelsen af nybyggeri eller renovering.

103 udfører støjberegninger/støjmålinger af trafikstøj fra veje og jernbaner i henhold til de danske regler og vejledninger. 103 er akkrediteret af DANAK til at udføre disse beregningerne så kunden er sikret at den udleveret rapportering af resultaterne er udført korrekt efter vejledningerne.

Til hjælp med overblikket over støjberegningerne vedlægges ofte et støjzonekort for trafikstøjen, så kunden let kan få overblikket og få hjælp til projekteringsfasen, for blandt andet udførelsen af nybyggeri eller renovering. Disse trafikstøjsberegninger bruges også til rådgivning for støjdæmpning og afskærmning ved eksisterende boliger og områder.

Læs mere her

Vi måler og beregner lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer


Lavfrekvent støj kan være et vanskeligt emne at håndtere. Der er ofte tale om klagesager, hvor beboer/borger klager om generende støj og vibrationer, men har svært ved at præcisere genekilden.

Lavfrekvent støj og vibrationer kan opstå fra blandt andet:

 • Tungt roterende maskineri
 • Forbi kørsel af tung trafik
 • Nærtliggende entreprenørarbejde
 • Store industri- og tekniske anlæg
 • Vindmøller

103 udfører støjmålinger og beregninger af lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Herunder også vibrationsovervågning i forbindelse med anlægsarbejde eller lign.

Lydmålinger af vindmøllestøj

På vejen mod et grønt og energivenligt miljø opstilles flere vindmøller i Danmark. Dog kan vindmøller være kilder til generende støj hos nærtliggende naboer. Vindmøllestøj kan forekomme både som en høj- eller lavfrekvent tone. Støjen kan også opstå som et bredt frekvensspektrum, bedre kendt som en pulserende susen, som høres fra vindmøllens vinger.

103 udfører både støjmålinger og støjberegninger af vindmøller som støjkilder blandt andet i forbindelse med klagesager eller opstilling af vindmølleparker. 103 råder over et hold af erfarne specialister, som løser opgaver inden for støjmåling og støjberegning af vindmøllestøj.

Læs mere her