Industristøj, trafikstøj, skydebanestøj og støj fra motorsportsbaner


103 Rådgivende Ingeniørselskab har stor erfaring med støjredegørelser og støjberegninger inden for områderne industristøj, trafikstøj, skydebanestøj og støj fra motorsportsbaner.

Støjmodeller og Støjsimuleringer


103 kan via det avancerede støjberegningssoftware SoundPLAN opbygge en støjmodel af virkeligheden. Modellen viser effekten af lydemissioner på omgivelserne og konsekvenserne af ændringer i forhold til eksisterende byggerier og landskab.

Støjsimulering af nybyggeri


Billedet nedenfor viser et eksempel på støjsimulering i forbindelse med et nybyggeri af en erhvervs- og boligejendom i Åbyhøj.

103 har i forbindelse med projekteringen udført trafikstøjsberegningerne.
Formålet med beregningerne var at få bestemt støjniveauet på facader og på de primære opholdsarealer, hvor hovedparten af støjbelastningen stammede fra de omkringliggende veje.

Støjberegninger på bygninger er typisk nødvendige i forbindelse med byggesagsbehandlingen eller ved udarbejdelse af lokalplansændringer.

Støjbestemmelsen er i det konkrete eksempel udført på to af bygningens facader og på alle primære opholdsarealer.

Støjberegningerne kan også anvendes til dimensionering af støjdæmpende foranstaltninger såsom lydvinduer, støjafskærmning og andre støjdæmpende tiltag.

Støjmåling software 103

Støjmodel af industrianlæg


Billedet nedenfor viser et eksempel på en støjmodel på et industrianlæg, i dette tilfælde på et planlagt biogasanlæg.

103 har gennemført en støjberegning af det projekterede anlæg og opbygget modellen til brug for myndighedsgodkendelsen.

Ved at opbygge modellen i projekteringsfasen kan man identificere støjmæssige problemområder og gennemføre tiltag i designfasen. På den måde skabes en bedre løsning, og typisk spares væsentlige omkostninger til eftermontering af støjdæmpende foranstaltninger.

Støjmodel billede 103

Dynamisk simulering


Ved meget avancerede problemstillinger kan der udarbejdes dynamiske simuleringer af bevægelige kilder som vist i nedenstående videoklip.

Dynamisk simulering i SoundPLAN

Vi forsøger altid at arbejde ud fra et helhedsperspektiv, så alle parametre kommer i spil og den teknisk og økonomisk mest optimale løsning set over byggeriets/anlæggets levetid realiseres.

Via tæt dialog omkring dit forestående projekt kan 103 gå ind som en tæt sparringspartner og hjælpe dig ad støjens til tider snørklede veje. Vi sætter kunden i centrum og aftaler løbende, i hvilket omfang vi skal rådgive.

Det kan være:

  • Støjredegørelse
  • Støjberegninger
  • Opbygning af støjmodel i 3D
  • Myndighedsbehandling
  • Projektering af støjværn/-volde og andre støjbegrænsende tiltag.

Der er mange penge at spare ved at udarbejde støjmodel og støjberegninger tidligt i projekteringsprocessen, så man har et grundlag at vælge de rigtige akustiske løsninger ud fra. Endvidere kan modellen, når den er endeligt udarbejdet, bruges i støjredegørelsen til den godkendende myndighed.