Industristøj, trafikstøj, skydebanestøj og støj fra motorsportsbaner


103 Rådgivende Ingeniørselskab ApS har stor erfaring med støjredegørelser og støjberegninger inden for områderne industristøj, trafikstøj, skydebanestøj og støj fra motorsportsbaner.

Støjmodeller & Støjsimuleringer


103 kan via det avancerede støjberegningssoftware SoundPLAN opbygge en støjmodel af virkeligheden. Modellen viser effekten af lyd emissionerne på omgivelserne, og konsekvenser af ændringer i forhold til eksisterende byggerier og landskab.

Støjsimulering af nybyggeri


Nærværende billede viser et eksempel på støjsimulering i forbindelse med et nybyggeri af en erhvervs- og boligejendom i Åbyhøj.

103 har i forbindelse med projekteringen udført trafikstøjsberegningerne.
Baggrunden for beregningerne var at få bestemt støjniveauet på facader og på de primære opholdsarealer, hvor hovedparten af støjbelastningen stammede fra de omkringliggende veje.

Støjberegninger på bygninger er typisk nødvendige i forbindelse med byggesagsbehandlingen eller ved udarbejdelse af lokalplansændringer.

Støjbestemmelsen er i det konkrete eksempel udført på to af bygningens facader og på alle primære opholdsarealer.

Støjberegningerne kan ligeledes anvendes til dimensionering af støjdæmpende foranstaltninger så som lydvinduer, støjafskærmning og andre støjdæmpende tiltag.

Støjmåling software 103

Støjmodel af industrianlæg


Nærværende billede er et eksempel på en støjmodel på et industrianlæg, i dette tilfælde på et planlagt biogasanlæg.

103 har gennemført en støjberegning af det projekterede anlæg og opbygget modellen til brug for myndighedsgodkendelsen.

Ved at opbygge modellen i projekteringsfasen kan man identificere støjmæssige problemområder og gennemføre tiltag i designfasen. Derved kan der skabes en bedre løsning og typisk spares væsentlige omkostninger til eftermontering af støjdæmpende foranstaltninger.

Støjmodel billede 103

Dynamisk simulering


Ved meget avancerede problemstillinger kan der udarbejdes dynamiske simuleringer af bevægelige kilder som vist i nedenstående videoklip.

Dynamisk simulering i SoundPLAN

Vi forsøger altid at arbejde ud fra et helhedsperspektiv, så alle parametre kommer i spil og den teknisk økonomisk mest optimale løsning realiseres, set over byggeriets/anlæggets levetid.

Via tæt dialog omkring dit forestående projekt, kan 103 gå ind som en tæt sparringspartner, og hjælpe gennem støjens til tider snørklede veje. Vi sætter kunden i centrum og aftaler løbende i hvilket omfang vi skal rådgive.

Det kan være:

  • Støjredegørelse
  • Støjberegninger
  • Opbygning af støjmodel i 3D
  • Myndighedsbehandling
  • Projektering af støjværn/volde og andre støjbegrænsende tiltag.

Der kan spares mange penge og laves rigtigt gode akustiske løsninger ved på et tidligt tidspunkt i projekteringsprocessen at udarbejde støjmodellen og gennem støjberegning sikre gode løsninger. Endvidere kan denne model, når den er endeligt udarbejdet, bruges i forbindelse med støjredegørelsen til den godkendende myndighed.