Den rette løsning til aktive og passive brandsikringstiltag i byggeriet er alfa og omega for sikkerheden, men også for økonomien. 103 Rådgivende Ingeniørselskab har certificerede brandrådgivere ansat og kan hjælpe med brandteknisk rådgivning.


Brandteknisk rådgivning

Kravene til brandsikring af byggeri er beskrevet i Bygningsreglementet 2018 (BR18) og Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. De brandtekniske krav kan være komplekse og svært tilgængelige, Vi har certificerede brandrådgivere ansat og vores medarbejdere har mange års erfaring med brandteknisk byggesagsbehandling af bygninger fra enfamiliehuse til store komplicerede byggerier, for eksempel etageejendomme, kontor/industri og institutioner m.m. Vi arbejder både med brandsikring af ældre ejendomme og nye bygninger.

Brandteknisk rådgivning

103 yder Brandteknisk rådgivning gennem certificerede brandrådgivere
Den rette brandtekniske rådgivning er afgørende, før og hvis uheldet er ude.

Vi yder brandteknisk rådgivning fra certificerede brandrådgivere og hjælper for eksempel med kontrol af krav og specificering af:

 • Generel brandstrategi
 • Brandteknisk dokumentation
 • Flugtvejsplaner
 • Brandtekniske tegninger
 • Nødvendige brandsikringstiltag
 • Brandsikring af etageadskillelse
 • Placering og antal af redningsåbninger
 • Type og antal af branddøre
 • Opdeling i brandceller og brandsektionering

Ovenstående udgør den brandtekniske redegørelse, der er obligatorisk, når der skal indsendes en byggeansøgning.

Vores team ved alt om brandregler og brandsikkerhed generelt, og de kan svare på alle spørgsmål, og det er uanset om det handler om et specifikt emne, som for eksempel hvordan kravet til redningsåbninger kan overholdes, eller hvilke særlige krav der gør sig gældende for brandisolering og brandsikring af stål, eller om der skal udarbejdes en generel brandstrategi for hele byggeriet. Uanset emnet, sikrer vi, at du altid får kyndig behandling og et seriøst svar.

Vi udarbejder brandstrategier og/eller brandteknisk dokumentation alt efter behov. Brandstrategien og den brandtekniske dokumentation kan sendes direkte til den relevante myndighed som en del af byggeansøgningen. Vi udarbejder også flugtvejsplaner, hvor myndighederne stiller krav om dette.

Brandstrategien indeholder for eksempel en beskrivelse af, hvordan den pågældende bygning er udformet og anvendes, evakueringsstrategi i forbindelse med brand samt redegørelse for brandsikringstiltag med videre.

I den brandtekniske dokumentation, som sendes til myndighederne, skal man kunne finde svar på, hvad der for eksempel er indført af passive og aktive brandsikringstiltag, en beskrivelse af, hvordan flugtvejforholdene er, hvilke indsatsmuligheder redningsberedskabet har i tilfælde af brand osv. Hvis man vælger de forkerte løsninger til at starte med, kan det forringe brandsikkerheden i bygningen og være meget omkostningstungt at udbedre efterfølgende.

Har du brug for brandteknisk rådgivning? Så er du velkommen til at kontakte os.  Du finder vores kontaktoplysninger nederst på siden. Du kan også tjekke vores andre byggetekniske kompetencer inden for eksempelvis byggesagkyndig rådgivning eller læse videre for mere detaljerede forklaringer på de enkelte emner inden for brandsikkerhed og tiltag i den forbindelse.

Generel brandstrategi

Brandstrategien skal redegøre for bygningens anvendelse og udformning, samt hvilken anvendelseskategori, risikoklasse og brandklasse bygningen er indplaceret i. Hvis bygningen indeholder et lager, skal brandstrategien omhandle, hvilken industri- og lagerklasse (også kaldet ILK-klasse) bygningen er indplaceret i. Derudover skal brandstrategien indeholde en strategi for evakuering og for, hvilke brandsikringstiltag der er indarbejdet i projektet.

Brandteknisk dokumentation

Indholdet af den endelige brandtekniske dokumentation/brandstrategirapport afhænger af projektets omfang og kompleksitet. Den brandtekniske dokumentation/brandstrategirapporten skal blandt andet indeholde svar på, hvad bygningen anvendes til, og hvordan bygningen er placeret på grunden i forhold til nabobygninger og skel. Den relevante brandmyndighed skal kunne finde svar på flugtvejsforhold, passive og aktive brandsikringstiltag, redningsberedskabets indsatsmuligheder samt brandteknisk drift og vedligehold.

Flugtvejsplaner

Vi optegner flugtvejsplaner med de oplysninger, der er påkrævet i forhold til den enkelte opgave. Det kunne for eksempel være placeringen af varslingstryk eller placeringen af slangevinder. Den færdige flugtvejsplan kan indgå i virksomhedens interne beredskabsplan eller opsættes i et opholdsrum, hvor dette er påkrævet, for eksempel i et mødelokale, salgslokale eller forsamlingslokale.

Læs mere om krav til flugtveje på Byningsreglementet.dk

Brandtekniske tegninger

Som led i den brandtekniske rådgivning hjælper vi gerne med at udarbejde brandtekniske planer, som kan indeholde konstruktive forhold og flugtvejsforhold såsom placeringen af flugtveje og redningsåbninger. Ud over at se om de gældende krav er overholdt i den pågældende bygning, bruger den gældende brandmyndighed de brandtekniske tegninger til at planlægge sin indsats i forbindelse med en eventuel brand.

Nødvendige aktive brandsikringstiltag

Aktive brandtekniske installationer er for eksempel røgalarmanlæg, automatiske brandalarmanlæg (ABA), automatiske varslingsanlæg (AVA) og automatiske sprinkleranlæg (AVS). Alt efter bygningens udformning og kompleksitet vil vores brandrådgivning altid omfatte, i samarbejde med bygherre, at vælge den løsning, der er den mest hensigtsmæssige i forhold til byggeriet og tage dialogen med myndighederne om, hvad der er krævet og kan godkendes.

Placering og antal af redningsåbninger

Redningsåbninger kan lyde som et enkelt emne, men det er et af de emner, der tit overrasker bygherren i forbindelse med brandprojektering, fx kan placering af redningsåbninger blive komplekst, når bygningen har skæve vinkler og forskudte plan. Et godt eksempel er problematikker om, hvordan man overholder kravet til en redningsåbning, hvis den sidder som et ovenlysvindue i en skrå tagflade? Vi har set mange løsninger og kan rådgive bygherre i forhold til at vælge den rigtige, for at sikre at de nødvendige flugtveje er tilgængelige i tilfælde af brand.

Type og antal af branddøre

Vores brandtekniske rådgivere har blandt andet erfaring med brandteknisk rådgivning i forbindelse med institutioner, kontorer, butikker og lagre. Det kan være uoverskueligt at finde ud af, hvilken dør der skal bruges i en konkret bygningsdel, og om døren skal forsynes med et automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL). Dette overblik har vores brandtekniske rådgivere, og vi har også bred erfaring med det europæiske brandklassifikationssystem på døre. Nedenfor er listet de døre, der typisk anvendes til at opfylde brandkrav iht. BR18:

 • CSa [selvlukkende, røgtæt dør]
 • E 60-C [F-dør 60]
 • E 30-C [F-dør 30]
 • EI2 30 [BD-dør 30-M]
 • EI2 30-C [BD-dør 30]
 • EI2 60-C [BD-dør 60]
 • EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60]

Opdeling i brandceller og brandsektionering

Alle bygninger er eller skal være brandteknisk opdelt i brandceller. Større byggerier er også opdelt i brandsektioner. Brandceller dækker over mindre rum, hvor brandsektioner dækker over flere brandceller eller bygningsafsnit. Disse opdelinger af bygningen er med til at begrænse en eventuel brand i at sprede sig til andre dele af den på gældende bygning og derved sikre tid til at evakuere personer, hindre branden i at brede sig yderligere evt. til nabobygninger og lignende, samt give beredskabet bedre mulighed for at bekæmpe branden og derved minimere de materielle skader.

BR18 krav om certificerede brandrådgivere

103 Rådgivende Ingeniørselskab kan findes på BR18’s oversigt over certificerede brandrådgivere og statikere samt anerkendte statikere, som kan se ved at følge linket.

Generelt

103 Rådgivende Ingeniørselskab har de rette kompetencer til at yde dig brandteknisk rådgivning og hjælpe dig med dit brandsikringsprojekt og din myndighedsdokumentation med mere. Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan hjælpe med.

Se også vores side om bygherrerådgivning.