103 Rådgivende Ingeniørselskab udfører analyser og beregninger af trafikstøj fra veje og jernbaner i henhold til de danske regler og vejledninger.


Trafikstøj kan give helbredsmæssige gener, såsom kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forhøjet blodtryk, forøget risiko for hjertekarsygdomme og hormonelle påvirkninger. Derfor er det meget vigtigt at få kortlagt trafikstøjen i forbindelse med væsentlige ændringer i vejnettet ved og i nærheden af beboelse.

103 Rådgivende Ingeniørselskab udfører analyser og beregninger af trafikstøj fra veje og jernbaner i henhold til de danske regler og vejledninger. 103 er certificeret til at udføre beregningerne som ”Miljømåling – trafikstøj” af Miljøstyrelsens referencelaboratorium.

Til støjberegningerne anvender vi det avancerede softwareprogram SoundPLAN, som kan beregne støjudbredelsen fra veje og jernbaner.

Støjudbredelse i omgivelserne fra veje og jernbaner kan visualiseres ved hjælp af støjzonekort. Samtidig kan andelen af støjbelastede boliger og personer optælles inden for ønskede støjintervaller.

Vi tilbyder:

  • Trafikstøjberegninger i forbindelse med VVM-undersøgelser og lokalplanlægning
  • Trafikstøjberegninger i forbindelse med nybyggeri og renovering
  • Konsekvensberegninger i forbindelse med ændring af hastigheder eller vejbelægninger m.m.
  • Beregning af støjbelastningstallet (SBT) i forbindelse med prioritering af vejstøjprojekter
  • Strategisk støjkortlægning i forbindelse med vejstøj og jernbanestøj
  • Afrapportering af undersøgelser, analyser og beregninger, enten som vejledende eller certificeret ”Miljømåling – trafikstøj”.

Ønsker du at få kortlagt støjen fra veje og jernbaner, så er 103 Lyd & Vibration altid behjælpelige med at udføre disse beregninger med tilhørende vejledning.