I ældre bygninger er der ofte benyttet stoffer, der er skadelige for miljø eller mennesker. Når man skal nedbryde eller renovere, støder man derfor ofte på disse stoffer, som kræver særlig håndtering.


Hos 103 Rådgivende Ingeniørselskab kan vi hjælpe dig med at identificere og planlægge håndteringen af disse stoffer.

Er du i tvivl, kan vi udføre en indledende screening, der ud fra bygningens opførelses- og renoveringsår fastlægger risikoen for, om der kan være miljøfarlige stoffer til stede. Screeningen kan dog ikke afsløre, hvis der f.eks. er benyttet ulovlige og/eller importerede materialer (typisk fliser eller fliseklæb).

Hvis screeningen fastlægger, at der er risiko for, at bygningen indeholder farlige stoffer, kan vi udføre en indledende kortlægning, der på baggrund af prøvetagning på stedet kan fortælle, om de gældende grænseværdier for stofferne er overskredet, og om der er behov for yderligere kortlægning.

Nogle stoffer, såsom PCB, kan sprede sig fra de primære materialer (oprindelige materialer) til sekundære eller tertiære. Det kan f.eks. være fugemateriale, hvorfra PCB med tiden spreder sig til beton eller murværk, der dermed også vil skulle bortskaffes behørigt. I nogle tilfælde vil det derfor være nødvendigt at foretage en sekundær eller tertiær kortlægning med yderligere prøvetagning og analyse.

 

Læs også om radon her.

103 Rådgivende Ingeniørselskab eller en af vore samarbejdspartnere tager prøverne, som analyseres for alle gængse miljøfarlige stoffer på førende laboratorier.

Dette gælder f.eks.

  • Asbest
  • PCB (både beton, maling og fugematerialer)
  • Tungmetaller (f.eks. bly, kviksølv, krom, cadmium, kobber, nikkel og zink)

Der gælder meget strikse forholdsregler for håndtering af nogle af stofferne. Vi beskriver, hvordan det skal gøres og kan sørge for at aftale med de relevante myndigheder, hvordan bortskaffelse skal foregå. Vi kan også hjælpe med specifikation for og indhentning af tilbud på selve nedbrydningen og fjernelsen.

Ved renovering kan vi desuden rådgive om forsegling eller fjernelse af bygningsdele, hvortil miljøfarlige stoffer kan have spredt sig, så både totaløkonomiske og vedligeholdelsesmæssige hensyn vurderes.

 

Læs også vores case om PCB i huse fra 1950 – 1977.