Bygningsskadelige vibrationer


Vibrationer fra byggeri, anlægsarbejde, tung trafik m.v. kan blive så kraftige at de kan påføre skader på eksisterende byggerier og anlæg som eksempelvis veje, belægninger, haver m.v. Derfor er det vigtigt at have styr på de bygningsskadelige vibrationer, samt bygninger og anlægs ”før tilstand”.

vibrationsmålinger, vibrationsovervågning, vibrationer

Vær specielt opmærksom på skadelige vibrationer ved følgende situationer


Man skal være opmærksom på skadelige vibrationer i mange forskellige situationer inden for byggeriet for eksempel ved: nedbrydning, sprængning, ramning af pæle eller spunsjern, mejsling, boring, vibrering, udgravning eller anvendelse af tungt entreprenørmateriale, tæt på eksisterende bygværker og anlæg.

Hvad kan man gøre?


Udover at sikre sig at man ikke bruger materiel og/eller metoder der giver større påvirkninger end højest nødvendigt i forbindelse med arbejdetsudførelse, samt at man planlægger den mest skånsomme tilgang til arbejdet, kan man fotoregistrere eksisterende byggerier og anlæg, samt opsætte online vibrationsmålere på udsatte steder.

Forebyg følgeskader og erstatningskrav

Vibrationer fra byggeri kan give følgeskader på nabobebyggelser i form af revner fra f.eks. kraftige vibrationer eller sætninger. Skader pga. vibrationer kan lede til krav om erstatning, derfor kan vibrationsovervågning være en god løsning. Vibrationsovervågning i forbindelse med anlægningsfasen kan sikre at man får alarmer når prædefinerede vibrationsgrænseværdier overskrides, målt direkte på de truede bebyggelser og dermed har mulighed for at afværge evt. skader på de omkringliggende bebyggelser før de opstår. Det er som regel en bedre og billigere at forebygge og undgå skader, end at udbedre opståede skader pga. skadelige vibrationer, derfor er vibrationsovervågning i anlægsfasen en god ide.

Læs mere om hvad vi kan hjælpe dig med inden for vibrationsmåling og vibrationsovervågning her.

Undgå at blive gjort ansvarlig for gamle skader, få foretaget en fotoregistrering.

Dokumenter eksisterende skader på omkringliggende bygninger før arbejdet starter


Byggeri kan nogle gange føre ud i sager om erstatning pga. skader fra vibrationer forårsaget af anlæg/entreprenørarbejde. Det kan nogle gange være særdeles svært at vurdere om skader er af ældre dato eller opstået som følge af det igangværende arbejde. Fotoregistreringer sikrer dokumentation af eksisterende skader, både indvendig og udvendig og yderligere kan man vælge at dokumenterer bygningernes tilstand efter byggeriet er afsluttet. Ved at foretage en fotoregistrering, gerne i kombination med vibrationsovervågning, kan man fastslå om skader på omkringliggende bygninger, skyldes skadelige vibrationer, forårsaget af det nærtliggende anlægsarbejde.

En yderligere fordel ved fotoregistrering er at man som en del af arbejdet, varsler beboere og bygningsejere om at der nu igangsættes bygge og/eller anlægsarbejder og at man som, offentlig eller privat bygherre, tager vare på deres ejendom i forbindelse med gennemførelse af disse og er interesseret i at de ikke skades.

 

Læs mere om hvad vi kan hjælpe dig med inden for fotoregistrering her.